Passend Onderwijs

Voor elke leerling zo goed mogelijk onderwijs - dat is het doel van passend onderwijs. Voor veel leerlingen biedt het regulier onderwijs een prima setting, waarin ze zich goed kunnen ontwikkelen. Voor sommige leerlingen is extra ondersteuning nodig. En voor sommige leerlingen biedt een plaats in het speciaal onderwijs de meest geschikte omgeving om te leren.

Passend onderwijs maakt scholen verantwoordelijk om voor elke leerling een goede onderwijsplek te bieden. Dat doen ze in nauw overleg met ouders. Reguliere en speciale scholen vormen samen regionale samenwerkingsverbanden. De scholen en hun besturen maken binnen het samenwerkingsverband afspraken over hoe een leerling extra ondersteuning krijgt, welke voorzieningen beschikbaar zijn en wie voor een plaats op een speciale school in aanmerking komt.

Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind aan bij de school van hun keuze, en heeft de school de taak om het kind een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school, of op een andere school in het reguliere onderwijs of het (voortgezet) speciaal onderwijs (v)so. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijsplek te kunnen bieden, vormen reguliere en speciale scholen samen de samenwerkingsverbanden die afspraken maken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan.

Het Willem van Oranje College heeft een naam hoog te houden waar het gaat om leerlingenondersteuning. Naast een uitgebreid basisondersteuningsgebouw  waarin de mentor, de leerlingbegeleider, orthopedagoog, autismedeskundige en de zorgcoördinator een belangrijke plaats hebben, werken we samen met instanties als jeugdzorg, GGD, schoolmaatschappelijk werk en de leerplichtambtenaar binnen het zogenaamde ondersteuningsteam  (OT). Daarnaast zijn in de school ook ambulante begeleiders en een orthopedagoog werkzaam.

Leerlingen met een beperking kunnen binnen de basisondersteuning een beroep doen op een aangepaste behandeling en beoordeling. Vooral dyslexie blijkt voor sommigen een forse beperking te zijn. Samen met de leerlingbegeleider/orthopedagoog  en mentor kan een begeleidingsplan worden opgezet om te zorgen dat deze leerlingen zo goed mogelijk kunnen functioneren. De leerlingen ontvangen een hulpkaart, waarmee ze aan de docent kunnen laten zien welke extra rechten zij hebben bij de toetsen.

Het Willem van Oranje College werkt samen met de andere scholen voor voortgezet onderwijs in het Samenwerkingsverband De Langstraat. Het Willem van Oranje College is aangesloten bij het Samenwerkingsverband de Langstraat.  Binnen dit samenwerkingsverband vinden wij de juiste school voor uw kind. 

Leerlingen die niet op school (binnen het samenwerkingsverband) te handhaven zijn kunnen verwezen worden naar de Rebound, waar ze maximaal 13 weken aangepast onderwijs krijgen. Er moet sprake zijn van een acute problematiek: een acuut veiligheidsrisico of plotseling optredend grensoverschrijdend gedrag. De leerling kan ook gedetacheerd worden op een andere school.

Als leerplichtige leerlingen door gedrag en houding in de knel dreigen te raken, kan dus een beroep worden gedaan op de Rebound De Langstraat. In de Rebound hanteert men een niet-schoolse werkvorm die onder de verantwoordelijkheid van de school wordt uitgevoerd in het jongerencentrum De Tavenu door vier docenten en medewerkers van Tavenu. Via de zorgcoördinatoren kan een leerling worden aangemeld bij de PCL (Permanente Commissie Leerlingenzorg). Het doel van de Rebound is het herstellen van de vertrouwensrelatie met de leerling, gebaseerd op wederzijds begrip, opdat de motivatie bij de leerling groeit om het onderwijstraject toch af te maken. 

http://www.swvdelangstraat.nl