Onze school geeft invulling aan Passend Onderwijs in de vorm van extra ondersteuning. Daarbij gaan we uit van wat wél kan in plaats van wat niet kan. Natuurlijk moet er perspectief zijn op een diploma voor de schoolsoorten die wij aanbieden, maar als dat met extra ondersteuning van ons kan, dan gaan we daar ook voor.
Wij laten de ondersteuning die een leerling nodig heeft onderzoeken door met de leerling en de ouders te praten en met de toeleverende school en deskundigen.

Ons maatwerk kan bestaan uit:
1.    Extra tijd om het gewenste resultaat te halen, de leerling krijgt dan meer aandacht.
2.    Aangepast lesmateriaal als de leerling bijvoorbeeld dyslexie heeft of slechthorend is.
3.    Aanpassing van de ruimte waar de leerling in moet werken of leren, zorglokaal bijvoorbeeld.
4.    Extra hulp van de onderwijsondersteuner als de leerling autistisch is of speciale hulp nodig heeft.
5.    Expertise van buiten de school wanneer wij de kennis niet hebben.

Met de leerling en de ouders/verzorgers wordt een plan, ook wel arrangement genoemd, opgesteld: het zogenaamde OPP (Ontwikkelingsperspectief). Daarin wordt afgesproken op welk moment en hoe de leerling ondersteuning ontvangt en wanneer de vorderingen periodiek worden besproken.

Wat wij als school kunnen bieden aan ondersteuning, is vastgelegd in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).)

LWOO (Leerwegondersteunend onderwijs) is één van de arrangementen. Op basis van achterstanden rekenen en taal of problemen met concentratie en gedrag wordt gekeken welk onderwijsaanbod voor de leerling het beste is. Bijvoorbeeld wel of niet in een kleinere klas, wel of niet extra aandacht en begeleiding van een docent of andere deskundige.

Heeft de leerling een arrangement nodig doordat hij of zij vormen van autisme heeft, dan wordt door ook werk van gemaakt. Met onze autismespecialist en onderwijsondersteuners wordt een programma gemaakt, waarbij de leerling per dag weet wat er gaat en moet gebeuren. Ook dit arrangement wordt met de leerling en ouders en eventueel de toeleverende school besproken.


Zorglokaal

Vanuit het zorglokaal werkt onze pedagogische onderwijsassistent met leerlingen die extra begeleiding of ondersteuning nodig heeft. Wanneer leerlingen door omstandigheden, binnen of buiten school, tot rust willen komen of willen praten over bepaalde situaties kunnen deze leerlingen terecht in het zorglokaal. De pedagogische onderwijsassistent werkt nauw samen met de zorg- coördinator en geeft problematische signalen door. Wij hebben ervoor gekozen om het zorglokaal te laten bemensen door iemand met een achtergrond in maatschappelijk werk en dienstverlening.
Het zorglokaal is 5 dagen per week open vanaf het 1e tot het 8e lesuur.  In het zorglokaal worden ook verzuimbriefjes en verlofbriefjes ingeleverd. Deze briefjes worden ingeleverd wanneer een leerling een bezoek moet brengen aan de tandarts of dokter of wanneer zij ziek zijn geweest. Ook kunnen leerlingen zich in het zorglokaal ziekmelden. Er wordt dan contact opgenomen met thuis en na toestemming van de ouder mogen de leerlingen naar huis.


Opvanglokaal

In het opvanglokaal worden 5 dagen per week van het 2e tot en met het 7e lesuur lessen opgevangen die door ziekte of scholing van een docent komen te vervallen. Als er door omstandigheden meer lessen uitvallen dan kunnen worden waargenomen dan zal het RR-systeem in werking gaan. Leerlingen gaan in vaste tweetallen naar een lokaal om onder supervisie van een docent zelfstandig te werken aan een opdracht.
De lessen die worden waargenomen zijn didactisch en pedagogisch verantwoord. Leerlingen werken aan rekenvaardigheden, oefenen in leesvaardigheid of werken aan opdrachten die de “uitgevallen” vakdocent voor hen heeft klaargelegd.
Daarnaast kunnen leerlingen in het opvanglokaal gemiste toetsten en repetities inhalen. Als een leerling een rustig plekje zoekt om huiswerk te maken dan kan hij of zij (in overleg met de mentor) ook terecht in het opvanglokaal. We hebben ervoor gekozen om het opvanglokaal te laten bemensen door drie bevoegde docenten.
De docenten van het opvanglokaal werken nauw samen met de onze pedagogisch onderwijsassistent die werkt vanuit het zorglokaal.