Onderwijs

Onderwijs op het Willem
Om vanuit je onderwijsvisie te komen tot daadwerkelijk handelen moet je eerst twee hoofdvragen beantwoorden. Ten eerste “wat laten we de leerling leren” en “hoe laten we de leerling leren”. Simpele vragen waarop antwoorden kwamen die van richtinggevend aard zijn voor ons onderwijs en de inrichting van ons schoolgebouw.

Wat en hoe wij leerlingen laten leren
“Wat en hoe wij leerlingen laten leren” is op onze school vastgelegd in een koers en visie document. Wij vinden dat leren een groepsproces is waarbij een leerling competenties (een geheel van kennis, vaardigheden en houdingen) verwerft die hij nu en later in zijn leefsituatie bruikbaar kan maken in de maatschappij en het toekomstige beroep.

Dat vraagt van de leerling en personeel een bepaald gedrag dat we als volgt hebben omschreven in meer-minder relaties:
• meer elkaar ondersteunen, minder ieder voor zich;
• meer werken en leren in leergroepen, minder individueel werken en leren;
• meer doen, minder afwachten;
• meer productief, minder reproductief;
• meer theorie en praktijk samen, minder theorie en praktijk apart;
• meer in docententeams, minder door individuele docenten;
• meer procesgericht, minder productgericht.

Bovenstaande stelt eisen aan ons onderwijzen, maar ook eisen aan de inrichting van het gebouw.
We willen door het scheppen van een krachtige leeromgeving onze visie realiseren.