logo_blauw2

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad waarin personeel, ouders/verzorgers en leerlingen zitting hebben. Bij het tot stand komen van beleid heeft het bevoegd gezag het meedenken nodig van de MR. Dat meedenken vindt plaats doordat de MR het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd adviseert en/of instemming verleent om beleid te wijzigen of te vernieuwen. Een goede relatie met de MR is essentieel, daarom is voor de vervulling van hun taak tijdige informatie nodig.

Elk jaar moet het bestuur aan de MR bijvoorbeeld de begroting en bijkomende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en arbeidsregelingen presenteren en bespreken. Goede informatie is dus van groot belang en zoals er op de site van WMS staat: “Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht”. Bij verkiezingen wordt u tijdig ingelicht. Over de activiteiten van de MR brengen wij u jaarlijks via het jaarverslag MR op de hoogte.

De MR-leden voor 2020-2021 zijn:

Ondersteunend personeel

Mevrouw T.E. Huibers-Remmers, locatie Waalwijk
Mevrouw N.H. de Boer-van Breugel, locatie Wijk en Aalburg

Onderwijzend personeel locatie Waalwijk

De heer drs. W.P. van der Aa
De heer drs. M.A. de Bie
De heer L.A. van der Laan
De heer drs. N. van de Laar (voorzitter)
Mevrouw D.E. Milner-van Tilborg

Onderwijzend personeel locatie Wijk en Aalburg

De heer P. van Dijk
De heer C. Hansum
De heer M. van Weelden
vacature

Onderwijzend personeel ISK

Mevrouw J.J.J.M. de Bruijn

Oudergeleding

Mevrouw P. Amersfoort (Waalwijk)
De heer P.A.J. van Harten (Waalwijk)
De heer L.A.M.J. Snoeren (Waalwijk)
Mevrouw M. Rozenbrand (Wijk en Aalburg)
vacature (Wijk en Aalburg)
vacature (ISK)

Leerlinggeleding

Inge Dormans (Waalwijk)
Jesper Moser (Waalwijk)
Danique van Wijk (Waalwijk)
vacature (Wijk en Aalburg)
vacature (Wijk en Aalburg)
vacature (ISK)