logo_blauw2

Medezeggenschapsraad

De school heeft een medezeggenschapsraad waarin personeel, ouders/verzorgers en leerlingen zitting hebben. Bij het tot stand komen van beleid heeft het bevoegd gezag het meedenken nodig van de MR. Dat meedenken vindt plaats doordat de MR het bevoegd gezag gevraagd en ongevraagd adviseert en/of instemming verleent om beleid te wijzigen of te vernieuwen. Een goede relatie met de MR is essentieel, daarom is voor de vervulling van hun taak tijdige informatie nodig.

Elk jaar moet het bestuur aan de MR bijvoorbeeld de begroting en bijkomende beleidsvoornemens op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied en arbeidsregelingen presenteren en bespreken. Goede informatie is dus van groot belang en zoals er op de site van WMS staat: “Inspraak zonder inzicht leidt tot uitspraak zonder uitzicht”. Bij verkiezingen wordt u tijdig ingelicht. Over de activiteiten van de MR brengen wij u jaarlijks via het jaarverslag MR op de hoogte.

De MR-leden voor 2017-2018 zijn:

Ondersteunend personeel

Mevrouw T.E. Huibers-Remmers, locatie Waalwijk
Mevrouw N.H. de Boer-van Breugel, locatie Wijk en Aalburg

Onderwijzend personeel locatie Waalwijk

De heer drs. W.P. van der Aa
De heer drs. M.A. de Bie
De heer G. Hulsbos
De heer drs. N. van de Laar (voorzitter)
Mevrouw D.E. Milner-van Tilborg

Onderwijzend personeel locatie Wijk en Aalburg

De heer P. van Dijk
De heer M. van Weelden
vacature
vacature

Onderwijzend personeel ISK

Mevrouw J.J.J.M. de Bruijn

Oudergeleding

Mevrouw M. van As
Mevrouw D. Floris-Hofs
De heer P.A.J. van Harten
De heer R.J.M. Spohr
Mevrouw M. van de Werken-van Os
vacature ISK

Leerlinggeleding

Vacature Waalwijk
vacature Waalwijk
vacature Waalwijk
vacature Wijk en Aalburg
vacature Wijk en Aalburg
vacature ISK